عزیزم همیشه به یادت می مونم تا روز دیدار مجدد دل کندن اگر آسان بود 

فرهاد کوه نمی کند

دل می کند